APFM
APFM El nostre casal
El nostre casal
Des dels primers anys de funcionament de l'Associació es feu manifesta la necessitat de poder comptar amb una seu social estable allà, on totes les publicacions membres de l'Associació se sentissin a ca seva i s'hi poguessin fer totes les reunions, trobades, etc. que es trobàs oportú, i també tenir les oficines, arxius i hemeroteca que ha anat acumulant l'Associació. Durant molts d'anys se'n parlà, una vegada darrere l'altra, però sempre hi hagué una qüestió difícil de resoldre que era la gran envergadura econòmica que suposava aquesta inversió.
 
Fou, sobretot, a partir de 1989 quan es començà a plantejar ben seriosament la possibilitat d'adquirir un local com a seu; per això es feren les gestions amb diversos propietaris a distintes localitats de l'illa, i finalment, a l'assemblea del 22 de juny de 1990, s'acordà per unanimitat que el més convenient per a l'entitat era l'adquisició d'una casa situada a Sant Joan al carrer de la Princesa 22, d'uns 140 m2 de solar, però que estava en un pèssim estat de conservació. El 26 de setembre de 1990 es feu davant notari la compra d'aquesta casa que s'havia de convertir en la nova seu social de l'APFM.
 
Una vegada feta l'adquisició començà la tasca de la reforma i de recerca de les fonts de finançament per dur-la endavant. El projecte de reforma de la seu anà a càrrec de l'arquitecte Francesc Villalonga i Beltran que, de forma desinteressada, feu tot el projecte tècnic de reforma d'aquesta típica casa mallorquina. Les obres duraren prop d'un any i mig, culminant el 4 d'abril de 1992, data de la inauguració del nou casal. Per a l'acabament de les obres i la decoració, diverses institucions com el Govern Balear, el Consell Insular de Mallorca i la Conselleria de Cultura, Educació i Esports; revistes i particulars com Francesc Villalonga Beltran. Joan Riera Ferrari, Andreu Llodrà, Rafel Ferrer, Pau Reynés, Jordi Cerdà. Damià Bauzà, Joaquim Fuster Valls, Gaspar Sabater Vives, Magdalena Ramon, Calixto Ramon, Llorenç Mir, Guillem Obrador, etc. col laboraren amb aportacions econòmiques o fent donacions d'obres diverses. El dia de la inauguració es comptà amb la col·laboració del Consell Insular de Mallorca, Sa Nostra i de l'Ajuntament de Sant Joan.
 
A la inauguració del nou casal foren convidades les diverses autoritats illenques. Seguidament, es feu la benedicció del local a càrrec del pare Salustià Vicedo (OFM) i de Mn. Santiago Cortès. Ambdós religiosos lligats a la Premsa Forana, el primer responsable d'Apóstol y Civilizador i el segon del Dijous d'Inca. 
 
Poc després de la inauguració la junta directiva posà en marxa la creació d'un Patronat del Casal per tal de regir el funcionament de la nova seu. A tal efecte s'elaborà un reglament que a l'assemblea de l'associació del 5 d'octubre del 1992 s'aprovà, elegint-se entre els representants de les publicacions els que havien d'integrar el patronat.